Klauzula informacyjna dla osoby odbierającej dziecko

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSamorządowe Przedszkole Publiczne „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach, Piotrowice 94, 23-107 Strzyżewice reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej zgody w celuodbioru przez Panią/Panadziecka z przedszkola, do którego odbioru została Pani/został Pan upoważniony.
 • Kategorie danych osobowy, które będziemy przetwarzać to:
 1. Dane personalne: Pani/Pana imię,  nazwisko,
 2. stopień pokrewieństwa z dzieckiem,
 3. nr i seria dowoduosobistegolub nr PESEL
 4. dane kontaktowe: nr telefonu.
 • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych

przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Panadanych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora,
 • osoby upoważnione  przez  administratora  danych osobowych do ich przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez dziecko z usług przedszkola bądź cofnięcia upoważnienia do odbioru dziecka.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. .
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.