Rekrutacja 2018/2019

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO „PARKOWE SKRZATY”

W PIOTROWICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

  Kryteria podstawowe  wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –

Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017r. poz.59.)

1. Wielodzietność rodziny kandydata 1pkt
2. Niepełnosprawność kandydata 1pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1pkt
Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, wynikające z Uchwały nr XXX/174/17 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 marca 2017 r.
1. Skreślony – Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r.
2. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin)  co najmniej 8 godzin dziennie. 4pkt
3. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin)  powyżej 8 godzin dziennie. 8pkt
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły podstawowej. 4pkt
5. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun odprowadza podatek dochodowy w Gminie Strzyżewice. 2pkt

 

 

Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

 

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY PRZEDSZKOLA

15 MARCA 2018R. (CZWARTEK) OD 10:00-12:00

 

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE

W SPRAWIE TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

PARKOWE SKRZATY” W PIOTROWICACH