KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Publiczne„Parkowe Skrzaty”w Piotrowicach, z siedzibą Piotrowice 94A, 23-107 Strzyżewice ,reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

         adres e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Administratora.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 1. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usług.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 • Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody.Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym,
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla osoby odbierającej dziecko

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSamorządowe Przedszkole Publiczne „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach, Piotrowice 94, 23-107 Strzyżewice reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej zgody w celuodbioru przez Panią/Panadziecka z przedszkola, do którego odbioru została Pani/został Pan upoważniony.
 • Kategorie danych osobowy, które będziemy przetwarzać to:
 1. Dane personalne: Pani/Pana imię,  nazwisko,
 2. stopień pokrewieństwa z dzieckiem,
 3. nr i seria dowoduosobistegolub nr PESEL
 4. dane kontaktowe: nr telefonu.
 • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych

przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Panadanych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora,
 • osoby upoważnione  przez  administratora  danych osobowych do ich przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez dziecko z usług przedszkola bądź cofnięcia upoważnienia do odbioru dziecka.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. .
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

UWAGA RODZICE

W dniach 17 września (poniedziałek) o godzinie 16.30

odbędzie zebranie organizacyjne na rok szkolny 2018/2019

                                                                                                  Zapraszamy.

REBA I PRZEDSZKOLAKI

REBA I PRZEDSZKOLAKI

W tym roku, nasze przedszkole uczestniczyło w III edycji Ogólnopolskiego konkursu

zbiórki zużytych baterii, pod hasłem „Edukujemy – Pomagamy”.

Konkurując w grupie „Pomagamy”, zdecydowaliśmy jako Wolontariusze, wesprzeć swoimi działaniami,

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani.

Gromadzenie zużytych baterii, wpisało się już w ekologiczną tradycję przedszkola.

Duże zaangażowanie rodziców i dzieci sprawiło, że w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku,

zostało zebrane 160 kg zużytych baterii. Z poprzedniego roku, na koncie przedszkola znalazło się 176 kg,

co dało nam w sumie 336 kg zużytych baterii, zebranych w tej edycji  konkursu.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie organizacji odzysku Reba, do 31 maja 2018r.

Ekologia w przedszkolu

EKOLOGIA W PRZEDSZKOLU

 

        Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem.

Szacunku do niej trzeba uczyć dzieci od najmłodszych lat. W przedszkolu zorganizowany został

cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Dzieci uczyły się pielęgnować rośliny w założonych przez

siebie mini-ogródkach w kąciku przyrody, dostrzegać problem rosnącej ilości odpadów,

zaśmiecania środowiska i segregowania śmieci. Dodatkowo wzięliśmy udział w konkursie

pt. „ Dbaj o naturę, stwórz eko-kwietnik z LEROY MERLIN LUBLIN OLIMP”.

 Konkurs polegał na wykonaniu eko-kwietnika z elementów pochodzących z recyklingu.

Przy udziale dzieci i rodziców powstał przepiękny eko-kwietnik .

Praca została zaprezentowana klientom na terenie sklepu Leroy Merlin Olimp w dniach od 30.04.2018 do 06.05.2018r.

W wyniku glosowania klientów sklepu nasze Przedszkole zdobyło I miejsce.

Otrzymaliśmy dyplom i kartę podarunkową o wartości 600zł. Serdecznie dziękujemy rodzicom

za inicjatywę oraz pomoc w wykonaniu eko-kwietnika.